Tot stand gekomen op 27 januari 2016.

Algemene Voorwaarden Jeej-Aah Computers & Webdesign, gevestigd aan Adam van Noortstraat 46, 5171AX, te Kaatsheuvel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64825434.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Jeej-Aah Computers & Webdesign:
Jeej-Aah Computers & Webdesign, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64825434.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jeej-Aah Computers & Webdesign voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en Jeej-Aah Computers & Webdesign, waarbij in het kader van een door Jeej-Aah Computers & Webdesign georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en Jeej-Aah Computers & Webdesign, waarbij in het kader van een door Jeej-Aah Computers & Webdesign georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij.

Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Tegoedbon:
Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jeej-Aah Computers & Webdesign, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Jeej-Aah Computers & Webdesign zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Jeej-Aah Computers & Webdesign kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Jeej-Aah Computers & Webdesign daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jeej-Aah Computers & Webdesign anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Jeej-Aah Computers & Webdesign niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Artikel 4 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel Jeej-Aah Computers & Webdesign als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, opzeggen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jeej-Aah Computers & Webdesign zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Jeej-Aah Computers & Webdesign proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jeej-Aah Computers & Webdesign kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Jeej-Aah Computers & Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Ontwikkeling of onderhoud website

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wederpartij en Jeej-Aah Computers & Webdesign. Na het testen, de controle en goedkeuring van de Wederpartij wordt het product opgeleverd.

De Wederpartij is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.

De Wederpartij is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Wederpartij mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.

Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.

Jeej-Aah Computers & Webdesign brengt voor meerwerk het door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Jeej-Aah Computers & Webdesign over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.

Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Wederpartij, kan de Wederpartij met Jeej-Aah Computers & Webdesign een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign hier aparte tarieven voor hanteren.

Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Jeej-Aah Computers & Webdesign na oplevering van de website de Wederpartij gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Jeej-Aah Computers & Webdesign hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 8 Inhoud website

Jeej-Aah Computers & Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Wederpartij.

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Jeej-Aah Computers & Webdesign op de hoogte was van deze inhoud.

Artikel 9 Malware en/of virussen

De Wederpartij plaatst geen maleware en/of virussen op zijn of haar website welke schade kunnen toebrengen.

Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.

Artikel 10 Hosting

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft geen eigen hosting tot beschikking.

Jeej-Aah Computers & Webdesign schakelt voor de hosting een derde-partij in. Jeej-Aah Computers & Webdesign fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.

Wanneer de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. Jeej-Aah Computers & Webdesign verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Jeej-Aah Computers & Webdesign ingeschakelde derden.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Jeej-Aah Computers & Webdesign ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 11 Domeinregistratie

Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Jeej-Aah Computers & Webdesign is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.

De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.

Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 12 Uitvoering overeenkomst

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Jeej-Aah Computers & Webdesign niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Van alle bijkomende kosten zal Jeej-Aah Computers & Webdesign tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 14 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Jeej-Aah Computers & Webdesign gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jeej-Aah Computers & Webdesign rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Jeej-Aah Computers & Webdesign alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Jeej-Aah Computers & Webdesign zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 15 Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Jeej-Aah Computers & Webdesign geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Jeej-Aah Computers & Webdesign het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Jeej-Aah Computers & Webdesign geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Jeej-Aah Computers & Webdesign geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Jeej-Aah Computers & Webdesign met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Jeej-Aah Computers & Webdesign de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Jeej-Aah Computers & Webdesign uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Jeej-Aah Computers & Webdesign uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Jeej-Aah Computers & Webdesign. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jeej-Aah Computers & Webdesign geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 16 Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats af Jeej-Aah Computers & Webdesign of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artike17 Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Jeej-Aah Computers & Webdesign opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jeej-Aah Computers & Webdesign alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Jeej-Aah Computers & Webdesign zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Jeej-Aah Computers & Webdesign binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Jeej-Aah Computers & Webdesign opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jeej-Aah Computers & Webdesign alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Jeej-Aah Computers & Webdesign zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Jeej-Aah Computers & Webdesign binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 19 Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 20 Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 21 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Jeej-Aah Computers & Webdesign aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een pinautomaat of factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Jeej-Aah Computers & Webdesign aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt in dit geval wekelijks plaatst.

Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Jeej-Aah Computers & Webdesign en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Jeej-Aah Computers & Webdesign onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 23 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Jeej-Aah Computers & Webdesign.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Jeej-Aah Computers & Webdesign in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Jeej-Aah Computers & Webdesign totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 25 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Jeej-Aah Computers & Webdesign het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Jeej-Aah Computers & Webdesign bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Jeej-Aah Computers & Webdesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Jeej-Aah Computers & Webdesign kan worden gevergd.

Jeej-Aah Computers & Webdesign behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Jeej-Aah Computers & Webdesign bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Jeej-Aah Computers & Webdesign bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Jeej-Aah Computers & Webdesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Jeej-Aah Computers & Webdesign kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jeej-Aah Computers & Webdesign kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jeej-Aah Computers & Webdesign op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Jeej-Aah Computers & Webdesign niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Jeej-Aah Computers & Webdesign geleden schade.

Artikel 27 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Jeej-Aah Computers & Webdesign of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jeej-Aah Computers & Webdesign geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jeej-Aah Computers & Webdesign niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Jeej-Aah Computers & Webdesign in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jeej-Aah Computers & Webdesign zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Jeej-Aah Computers & Webdesign als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Jeej-Aah Computers & Webdesign zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jeej-Aah Computers & Webdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 28 Garanties

De overeenkomst tussen Jeej-Aah Computers & Webdesign en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Jeej-Aah Computers & Webdesign garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Jeej-Aah Computers & Webdesign garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Jeej-Aah Computers & Webdesign garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Indien de opdracht een reparatie betreft heeft de Wederpartij recht op een garantie van 3 maanden. Indien de Wederpartij na de prijsopgave niet akkoord gaat met de opdracht voor de reparatie dient de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign onderzoekskosten te betalen.

Jeej-Aah Computers & Webdesign garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Jeej-Aah Computers & Webdesign in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Jeej-Aah Computers & Webdesign geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 29 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Jeej-Aah Computers & Webdesign gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Jeej-Aah Computers & Webdesign gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Jeej-Aah Computers & Webdesign gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Jeej-Aah Computers & Webdesign aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Jeej-Aah Computers & Webdesign nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan het gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 30 Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Jeej-Aah Computers & Webdesign is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jeej-Aah Computers & Webdesign is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jeej-Aah Computers & Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jeej-Aah Computers & Webdesign beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Jeej-Aah Computers & Webdesign aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Jeej-Aah Computers & Webdesign overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Jeej-Aah Computers & Webdesign aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Jeej-Aah Computers & Webdesign te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Jeej-Aah Computers & Webdesign vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jeej-Aah Computers & Webdesign of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 31 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Jeej-Aah Computers & Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Jeej-Aah Computers & Webdesign zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jeej-Aah Computers & Webdesign en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 32 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Jeej-Aah Computers & Webdesign en de door Jeej-Aah Computers & Webdesign (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Jeej-Aah Computers & Webdesign ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 33 Intellectuele eigendom

Jeej-Aah Computers & Webdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Jeej-Aah Computers & Webdesign behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 34 Geheimhouding

Zowel Jeej-Aah Computers & Webdesign als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 35 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Jeej-Aah Computers & Webdesign verstrekt en Jeej-Aah Computers & Webdesign verzamelt, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Jeej-Aah Computers & Webdesign mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Jeej-Aah Computers & Webdesign informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Jeej-Aah Computers & Webdesign verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Jeej-Aah Computers & Webdesign niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jeej-Aah Computers & Webdesign gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Jeej-Aah Computers & Webdesign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jeej-Aah Computers & Webdesign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Jeej-Aah Computers & Webdesign de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Jeej-Aah Computers & Webdesign behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 36 Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Jeej-Aah Computers & Webdesign een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij Jeej-Aah Computers & Webdesign in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.

Jeej-Aah Computers & Webdesign behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Jeej-Aah Computers & Webdesign de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Jeej-Aah Computers & Webdesign de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 37 Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 38 Wijziging algemene voorwaarden

Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Jeej-Aah Computers & Webdesign zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 39 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jeej-Aah Computers & Webdesign partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 40 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 64825434.

 

Download als PDF-bestand

Windows (her-)installeren?

Als u een nieuwe computer koopt of Windows opnieuw op uw computer laat installeren bij ons, welke software staat er dan op? 

Lees meer...

Wi-Fi instellen in Windows 10

Als u een computer of laptop heeft met draadloos internet, dan bent u er vast al eens tegenaan gelopen; het...

Lees meer...

Privacy in Windows 10

Als uw Windows 10 is geïnstalleerd met de aanbevolen standaard-instellingen, dan deelt u...

Lees meer...

Wie zijn wij?

Jurgen

Welkom op de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign!

Mijn naam is Jurgen Akkermans, oprichter en eigenaar...

Lees meer...

Actua LogoLogo's merkenDealer van Actua Verzekeringen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op of kom gezellig langs! Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Jeej-Aah Computers & Webdesign
Adam van Noortstraat 46
5171 AX Kaatsheuvel

0416 - 85 77 22 (Vast)
06 - 40 03 92 82 (Mobiel)
 

Meer contactgegevens

Openingstijden

Wilt u langs komen? Dit kan tijdens de onderstaande openingstijden.

maandag
10-12-2018
10:00 - 20:00
dinsdag
11-12-2018
10:00 - 20:00
woensdag
12-12-2018
10:00 - 17:00
donderdag
13-12-2018
10:00 - 20:00
vrijdag
14-12-2018
10:00 - 20:00
zaterdag
15-12-2018
10:00 - 17:00
zondag
16-12-2018
Gesloten