Tot stand gekomen op 27 januari 2016.

Disclaimer Jeej-Aah Computers & Webdesign, gevestigd aan Adam van Noortstraat 46, 5171AX, te Kaatsheuvel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64825434.

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid
Jeej-Aah Computers & Webdesign besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Jeej-Aah Computers & Webdesign is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

Jeej-Aah Computers & Webdesign kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden Informatie.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Jeej-Aah Computers & Webdesign is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Ook is Jeej-Aah Computers & Webdesign niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Jeej-Aah Computers & Webdesign is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Jeej-Aah Computers & Webdesign.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Jeej-Aah Computers & Webdesign via e-mail of anderszins, zal Jeej-Aah Computers & Webdesign gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Jeej-Aah Computers & Webdesign zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Jeej-Aah Computers & Webdesign terzake van alle schade en kosten die Jeej-Aah Computers & Webdesign lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Windows (her-)installeren?

Als u een nieuwe computer koopt of Windows opnieuw op uw computer laat installeren bij ons, welke software staat er dan op? 

Lees meer...

Wi-Fi instellen in Windows 10

Als u een computer of laptop heeft met draadloos internet, dan bent u er vast al eens tegenaan gelopen; het...

Lees meer...

Privacy in Windows 10

Als uw Windows 10 is geïnstalleerd met de aanbevolen standaard-instellingen, dan deelt u...

Lees meer...

Wie zijn wij?

Jurgen

Welkom op de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign!

Mijn naam is Jurgen Akkermans, oprichter en eigenaar...

Lees meer...

Actua LogoLogo's merkenDealer van Actua Verzekeringen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op of kom gezellig langs! Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Jeej-Aah Computers & Webdesign
Adam van Noortstraat 46
5171 AX Kaatsheuvel

0416 - 85 77 22 (Vast)
06 - 40 03 92 82 (Mobiel)
 

Meer contactgegevens

Openingstijden

Wilt u langs komen? Dit kan tijdens de onderstaande openingstijden.

maandag
10-12-2018
10:00 - 20:00
dinsdag
11-12-2018
10:00 - 20:00
woensdag
12-12-2018
10:00 - 17:00
donderdag
13-12-2018
10:00 - 20:00
vrijdag
14-12-2018
10:00 - 20:00
zaterdag
15-12-2018
10:00 - 17:00
zondag
16-12-2018
Gesloten